Rekrutacja

Zarząd Elbest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie (dalej „Spółka)
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne:

________________________________________________________

Menadżer Hotelu Wolin w Międzyzdrojach
________________________________________________________

 Hotel Wolin, 72-500 Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska 76

 

I. Kandydatem na Menadżera Hotelu Wolin w Międzyzdrojach powinna być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe, preferowany profil hotelarski lub turystyczny ewentualnie profil w zakresie ekonomii lub zarządzania uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie hotelarstwa lub turystyki;

2) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w branży: hotelarstwo, turystyka, zarządzanie, ekonomia;

3) doświadczenie w zarządzaniu  zespołami ludzkimi;

4) znajomość specyfiki branży hotelarskiej;

5) znajomość języka obcego obejmująca biegłą znajomość języka niemieckiego oraz języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym albo biegłą znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego w stopniu co najmniej komunikatywnym;

II. Każdy kandydat składa zgłoszenie, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

2) dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego;

3) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i kwalifikacje kandydata;

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia;

5) spis wszystkich przedłożonych dokumentów (metryka aplikacji).

III. Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub przez kandydata.

Pisemne Zgłoszenia kandydatów na Menadżera Hotelu Wolin w Międzyzdrojach należy składać w języku polskim w siedzibie Spółki w Bełchatowie, ul Wojska Polskiego 73, w Sekretariacie Spółki tel. 603 898 668,w dni robocze w godzinach 8:00 – 14:00 w terminie do 21 maja 2021 roku do  godz. 14:00. Przyjmujący Zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia. 

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listownie na adres:

Elbest sp. z o.o.  ul. Wojska Polskiego 73, 97-400 Bełchatów

(o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).
Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Menadżera Hotelu Wolin w Międzyzdrojach.”

IV. Informacje o Spółce i Hotelu Wolin w Międzyzdrojach  kandydaci mogą uzyskać stronie internetowej Spółki www.elbest.pl  oraz hotelu www.hotelwolin.pl .

V. Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi 21.05.2021 roku o godz. 14:30. 

VI. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt V powyżej, lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

VII. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbywać się będą od dnia 24.05.2021r. w terminach uzgodnionych indywidualnie. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Komisja może w okresie obowiązywania COVID-19 zdecydować o odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej w trybie online.

VIII. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

IX. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:

1) wiedzę w zakresie działalności hotelowej i gastronomicznej;

2) znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy i kierowaniem zespołem pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania sprzedaży, obsługi, zarządzania majątkiem, gospodarką magazynową, rozliczeniem sprzedaży, realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych.

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Menadżera Hotelu;

5) znajomość roli zarządzającego w relacjach z pracownikami;

6) umiejętność planowania zadań i zasobów oraz organizowania procesów wytwórczych;

7) znajomość zasad i przepisów prawa pracy.

X. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja rekrutacyjna poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XI. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

XII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w  tym terminie zostaną zniszczone.

 


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie (97-400), przy ul. 1 Maja 63.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Elbest sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod@elbest.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe. Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych. Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania zadań na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie. Elbest sp. z o.o. informuje, że złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

a) dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

a) przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

b) przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza obszar EOG.Poszczególne państwa spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego  ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej

można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadni przewidzianymi w rozdziale V RODO.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Przetargi Wszystkie
Data dodania: 2020.11.27
Dostawy pieczywa mrożonego dla potrzeb Hotelu Krynica w Krynicy – Zdroju
Termin składania ofert: 2020.12.04
do godz: 15:00
Status: zamknięty
Temat: produkty spożywcze Czytaj całość
Ogłoszenia Wszystkie
Elbest sp. z o.o.
Elbest Hotels
Nawigacja
Newsletter
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera. Na podany adres email zostanie wysłanawiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Kliknij na link umieszczony w tej wiadomości aby potwierdzić rejestrację.
O firmie Oferty specjalne Mapa strony
Władze Konferencje Polityka Prywatności  

Rekrutacja

Rekreacja RODO

Kontakt

Gastronomia    
       
Podziel się:
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Akceptuję